Policy för personuppgifter

Vi samlar bara in personuppgifter i fall där detta är relevant för oss, och vi samlar bara in personuppgifter om det är relevant för din aktivitet på vår hemsida. När vi samlar in, behandlar och använder dina personuppgifter följer vi alltid alla relevanta rättsliga bestämmelser. Vi lagrar bara dina personuppgifter så länge, vi antingen är föremål för en laglig skyldighet att göra det, eller så länge det är relevant för det syfte för vilket det samlades in.

Information vi samlar in
Om du vill köpa, ta emot en produkt eller tjänst från oss, måste vi samla in vissa personuppgifter för att slutföra transaktionen och kunna erbjuda dig våra tjänster. Vi kan använda cookies för att hålla reda på innehållet i din kundvagn medan du använder vår webbshop.
Vi kan t,ex inhämta information som namn, e-postadress och telefonnummer.

Samlar in och behandlar dina personuppgifter när du gör följande:
– Besök vår hemsida
– Granska vår webbplats
– Fyll i vårt kontaktformulär
– Registrera dig som återförsäljare

Den registeransvarige
Vi är dataansvariga för insamling, behandling och användning av din personliga information www.afl.se. Du hittar vår kontaktinformation nedan.
Aabenraa Fälglager Sverige A/S
Larssonsväg 7
SE-561 91 Huskvarna
Orgnr/Vatnr 516404-5485

Bakgrund
Vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning om personuppgifter, inklusive dataskyddslagen. Personlig information är någon form av information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. Det vill säga det är all slags information som direkt eller indirekt kan relatera till en person.

Syftet med behandlingen av dina personuppgifter
Vi behandlar din personliga information för följande ändamål:
När du har frågor / kontaktar oss
När du har frågor om vår webbplats eller vill höra mer om våra tjänster kan du kontakta oss via:
• Kontaktformulär
• E-post
• Telefon

Genom detta kommer vi att behandla din personliga information så att vi kan svara på dina frågor eller tillhandahålla en tjänst till dig. Vi behandlar endast den information som du tillhandahåller oss i samband med vår kommunikation.

Vi behandlar vanligtvis följande allmänna information: namn, e-post, telefonnummer.

Vår befogenhet att behandla dessa personuppgifter beror på syftet med behandlingen. När vi svarar på dina frågor är vår rättsliga grundartikel 6.1 i dataskyddsförordningen. 1 bokstav f) och ”När du är kund hos oss”, är den rättsliga grunden dataskyddsförordningen artikel 6, stycke. 1 bokstav b).

Vi kommer att radera vår lagrade kommunikation med dig senast 5 år efter vår senaste kontakt. Detta gäller i allmänhet. Om det i ett speciellt fall skulle finnas behov av att lagra din personliga information under en längre tid kan detta vara fallet.

När du är kund hos oss
När du är kund hos måste vi naturligtvis registrera lite information om ditt företag för att uppfylla våra skyldigheter. Detta innebär att vi också behandlar följande allmänna personuppgifter: företagsnamn, CVR. nr kontaktperson, telefonnummer, e-post, webbplats, betalningsinformation.

I den utsträckning vi behandlar personuppgifter om våra kunder är vår rättsliga grund för detta det avtal som vi ingår i enlighet med dataskyddsförordningen, artikel 6.1. 1 bokstav b).

Vi lagrar informationen så länge du är kund hos oss. När kundrelationen upphör kommer vi att radera personlig information när vår utestående är klar. Vi är dock skyldiga att förvara bokföringsdokument i minst fem år efter den senast inlämnade årsredovisningen. När du besöker vår webbplats.

Se mer om hur vi använder cookies i vår cookiepolicy. Användningen av cookies baseras på kakans verkställande order.

Samarbete med tredje part
Få kan hantera allt själva, och detsamma gäller även för oss. Vi använder därför externa partners och leverantörer (och databehandlare) för att utföra uppgifter för vår räkning.

External kan till exempel tillhandahålla system för att organisera vårt arbete, tjänster, konsultering, IT-värd och marknadsföring. Det är vårt ansvar att se till att din personliga information inte missbrukas. Det är därför vi ställer höga krav på våra partners och våra partners måste garantera att din personliga information skyddas.

Vi ingår därför avtal med detta för företag som hanterar personuppgifter för vår räkning för att öka säkerheten för dina personuppgifter.

Utlämnande av personlig information
Vi förmedlar inte din personliga information.

Tredjeländer
Din personliga information behandlas av oss. Vi använder dock också leverantörer som både är oberoende registeransvariga och data behandlare. När allt kommer omkring kan ingen klara sig själv.

Vi har en skyldighet att informera dig när vi behandlar personuppgifter, att dessa uppgifter kan överföras till tredjeländer. Google är vår data behandlare när vi skickar e-post till våra kunder och partners, och Stripe använder så att vi kan få betalning från kunder. Om vi chattar används LiveChat så att vi kan svara på dina frågor. Dessa företag är alla baserade i USA och därmed lagras dina uppgifter också där. Google för webbplatsanalys.

USA är ett tredjeland och det finns särskilda krav för att "överföra" personlig information till tredje land. EU tillåter oss dock att ingå avtal och använda partner i USA när de har gått med på ett avtal som kallas Privacy Shield. Det har dessa företag.

Dina rättigheter
Som registrerad har du ett antal rättigheter som vi alltid måste säkerställa att vi uppfyller.
Om du inte längre vill att vi ska behandla dina personuppgifter, eller att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter, kan du också skicka en begäran om detta till vår e-postadress info@afl.se.

Du har rätt att begära följande från oss

Rätt till åtkomst:
Du har rätt att få tillgång till den information vi behandlar om dig, samt ett antal ytterligare informationer.

Rätt till rättelse
Du har rätt att korrigera felaktig information om dig själv.

Rätt att radera
I särskilda fall har du rätt att få information om dig raderad innan tiden för vår allmänna radering inträffar.

Rätt till begränsning av behandlingen
I vissa fall har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Om du har rätt att begränsa behandlingen kan vi i framtiden endast behandla informationen - utom för lagring - med ditt samtycke, eller i syfte att fastställa, verkställa eller försvara rättsliga anspråk, eller för att skydda en person eller viktiga allmänna intressen.

Rätt att invända
I vissa fall har du rätt att invända mot vår annars lagliga behandling av dina personuppgifter. Du kan också invända mot behandlingen av din information för direktmarknadsföring.

Dataportabilitet
Du som har lämnat dina personuppgifter har i vissa fall rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll till exempel i en annan social medietjänst (rätten till dataportabilitet). Den som har tagit emot personuppgifterna är skyldig att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter. En förutsättning är att denna behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från den registrerade eller för att uppfylla ett avtal med den registrerade och det gäller bara sådana personuppgifter som den registrerade själv har lämnat. Rätten till dataportabilitet styrs av dataskyddsförordningen.

Klagomål
Du som anser att vi / någon behandlar uppgifter om dig i strid med dataskyddsförordningen kan lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Integritetsskyddsmyndigheten tar del av alla klagomål och bedömer om tillsyn ska inledas och lämnar därefter besked till den som fört fram klagomålet.

För ytterligare info:
Klick her.